Top
分享按钮

表单

以下示例的按钮都可以实时改变色彩,请参考左侧导航详细的按钮调用方法

所有表单元素都可以使用左侧导航的所有class类进行细节样式的调整

(1) 紧凑式表单(使用<button>元素和<input>元素按钮)

a) 如果您想要换行,在label标签上增加样式.dsure-br
b) 如果是控件换行,在label标签上增加样式.dsure-br-controls
c) 如果是控件紧凑排列,在label标签上增加样式.dsure-controls
d) 如果按钮使用了input元素,则在.dsure-c-btn样式基础上叠加.dsure-c-btn-submit样式
e) 如果是换行区块,使用<div class="dsure-br-box"> ... </div>来包裹表单内容 以上样式属性的使用方法通用于下面所有的例子

表单栏目名称:
 
HTML代码:

<form class="dsure-form" action="#">

  <fieldset>
    <legend>表单栏目名称:</legend>
    <label><input type="text" placeholder="文本框"></label>
    <label><input type="text" placeholder="文本框"></label>
    <label><input type="text" placeholder="文本框"></label>
    <label><input type="text" placeholder="文本框"></label>
    <label><input type="text" placeholder="文本框"></label>
    <label><input type="text" placeholder="文本框"></label>
    <label><input type="text" placeholder="文本框"></label>
    <label><input type="text" placeholder="文本框"></label>
    <label><input type="text" placeholder="文本框"></label>

    <label class="dsure-br"><input required type="text" style="width:285px" tabindex="5" maxlength="15" placeholder="文本框"></label>
    <label class="dsure-br"><input required type="text" style="width:285px" tabindex="6" maxlength="5" placeholder="文本框"></label>
    
    <div class="dsure-br-box">
      <label><input type="text" placeholder="口头禅"></label>
      <label><input type="email" placeholder="电子邮箱"></label>
      <label><input type="password" placeholder="密码"></label>
    </div>
    
    <label><input type="text" placeholder="姓名"></label>
    
    <label class="dsure-controls">
      <input type="checkbox" value=""> 性取向
    </label>
    
    <label class="dsure-controls">
      <span class="dsure-selectBox">
        <span class="dsure-selectBox-inner">
          <select>
             <option>爱好1</option>
             <option>爱好2</option>
          </select>
        </span>
      </span>
    </label>
    
    <label class="dsure-br"><textarea cols="73" rows="5" placeholder="内容"></textarea></label>
    
    <label class="dsure-br-controls">
        <input type="checkbox" value=""> 是否属于人类?
    </label>
    <label class="dsure-br-controls">
    
      <label>
        <input type="radio" name="demo-radio" value="option1" checked> 男
      </label>
      
      <label>
        <input type="radio" name="demo-radio" value="option2"> 女
      </label>
      
    </label>
    
    <label class="dsure-br-controls">
      <span class="dsure-selectBox">
        <span class="dsure-selectBox-inner">
          <select>
             <option>我的故乡?</option>
             <option>我最喜欢的动漫是?</option>
          </select>
        </span>
      </span>
    </label>
    
    <label class="dsure-br-controls">
      <label class="dsure-br">
        <input type="radio" name="demo-radio2" value="option1" checked> 选择我你就惨了
      </label>
      
      <label class="dsure-br">
        <input type="radio" name="demo-radio2" value="option2"> 不选择我你更惨
      </label>
      
    </label>

    <div class="ma-t20">
      <button type="submit" class="dsure-c-btn dsure-btn-t-white dsure-bg-blue">Button元素按钮</button>
      <button type="reset" class="dsure-c-btn dsure-bg-silver">取消</button>
      <input type="submit" class="dsure-c-btn dsure-btn-t-white dsure-bg-blue dsure-c-btn-submit" value="Input元素按钮">
    </div>
    
  </fieldset>
    
</form>


      
      

(2) 单行式表单

注意:超链接按钮<a>...</a>大小是固定的,不随表单内字体的大小改变而改变

 
HTML代码:

<form class="dsure-form" action="#">

  <fieldset>
    <label><input type="text" placeholder="网站名称"></label>
    <label><input type="text" placeholder="http://"></label>
    <a class="dsure-i-btn dsure-i-btn-blue" href="#"><span class="dsure-i-btn-inner">超链接式按钮</span></a>
    
  </fieldset>

</form>
 
      

(3) 扩展字体大小的表单

如果您想要扩展表单的大小,只要在.dsure-form样式后叠加相应的字体大小样式,属性为font-size
下面的例子是直接叠加左侧导航 内的样式

 
HTML代码:

<form class="dsure-form f18" action="#">

    <label class="dsure-br"><input type="text" placeholder="姓名"></label>
    <label class="dsure-br"><input type="email" placeholder="电子邮箱"></label>
    <label class="dsure-br-controls">
      <span class="dsure-selectBox">
        <span class="dsure-selectBox-inner">
          <select>
             <option>我的故乡?</option>
             <option>我最喜欢的动漫是?</option>
          </select>
        </span>
      </span>
    </label>
    
    <div class="clear"></div>

    <button type="submit" class="dsure-c-btn dsure-btn-t-white dsure-bg-blue">Button元素按钮</button>


</form>

      
      

(4) 带Label右对齐文字的行式表单

默认文字居右对齐

 
HTML代码:

<form class="dsure-form" action="#">

    <div class="dsure-div">
      <label class="dsure-text">用户名</label><input type="text" size="30" value="">
    </div>
    <div class="dsure-div">
      <label class="dsure-text">密码</label><input type="password" size="30" value="">
    </div>
    
    <div class="dsure-div-controls">
      <label>
        <input type="checkbox" value=""> 是否属于人类?
      </label>
    </div>
    <div class="dsure-div-controls">
      <label>
        <input type="radio" name="demo-radio" value="option1" checked> 男
      </label>
      
      <label>
        <input type="radio" name="demo-radio" value="option2"> 女
      </label>
      
    </div> 
              

    <div class="dsure-div-controls">
      <span class="dsure-selectBox">
        <span class="dsure-selectBox-inner">
          <select>
             <option>我的故乡?</option>
             <option>我最喜欢的动漫是?</option>
          </select>
        </span>
      </span>
    </div>
    
    <div class="dsure-div-controls">
      <label class="dsure-br">
        <input type="radio" name="demo-radio2" value="option1" checked> 选择我你就惨了
      </label>
      
      <label class="dsure-br">
        <input type="radio" name="demo-radio2" value="option2"> 不选择我你更惨
      </label>
      
    </div> 
    

    <div class="dsure-div-controls">
       <button type="submit" class="dsure-c-btn dsure-c-btn-big dsure-btn-t-white dsure-bg-blue font-weight-blod">提 交</button>

    </div>

</form> 

      
      

(5) 带Label左对齐文字+下拉+小型按钮的行式表单

如果想要文字居左对齐,在.dsure-text样式后叠加样式.dsure-text-left即可

 
HTML代码:

<form class="dsure-form" action="#">

    <div class="dsure-div">
      <label class="dsure-text dsure-text-left">用户名</label><input class="ma-l5" type="text" size="30" value="">
    </div>
    <div class="dsure-div">
      <label class="dsure-text dsure-text-left">密码</label><input class="ma-l5" type="password" size="30" value="">
    </div>
    
    <div class="dsure-div ma-t10">
      <label class="dsure-text dsure-text-left">回答问题</label>
      <span class="dsure-selectBox">
        <span class="dsure-selectBox-inner">
          <select>
             <option>我的故乡?</option>
             <option>我最喜欢的动漫是?</option>
          </select>
        </span>
      </span>
    </div>       

    

    <div class="dsure-div-controls pa-l5">
       <button type="submit" class="dsure-c-btn dsure-c-btn-small dsure-btn-t-white dsure-bg-blue">提 交</button>
       
       <button type="reset" class="dsure-c-btn dsure-c-btn-small dsure-bg-silver">清 空</button>

    </div>

</form> 
  
      

(6) 带Label文字的重叠式表单

 
HTML代码:

<form class="dsure-form" action="#">

    
      <label class="dsure-br">用户名</label>
      <label class="dsure-br"><input type="text" size="30" value=""></label>
      
      <label class="dsure-br">密码</label>
      <label class="dsure-br"><input type="password" size="30" value=""></label>

      <label class="dsure-br">选择问题</label>
      <label class="dsure-br">  
        <span class="dsure-selectBox">
          <span class="dsure-selectBox-inner">
            <select>
               <option>我的故乡?</option>
               <option>我最喜欢的动漫是?</option>
            </select>
          </span>
        </span>
      </label>

 
      <button type="submit" class="dsure-c-btn dsure-c-btn-medium dsure-btn-t-white dsure-bg-blue font-weight-blod">提 交</button>


</form> 
      
      

(7) 状态表单

a) 文本框/域禁用,可使用.disabled样式兼容所有浏览器和赋予动态样式
b) 文本框/域只可读不可写,可使用.readonly样式兼容所有浏览器和赋予动态样式
c) 按钮禁用,在.dsure-c-btn样式的基础上叠加样式.dsure-c-btn-disabled

 
HTML代码:

<form class="dsure-form" action="#">

    <label class="dsure-br"><input class="disabled" type="text" size="30" value="禁用输入框" disabled></label>
    <label class="dsure-br"><input class="readonly" type="text" size="30" value="只可读不可写" readonly></label>
    <button type="submit" class="dsure-c-btn dsure-c-btn-disabled dsure-bg-gray" disabled>提 交</button>

</form> 
 
  
      

(8) 100%宽度自适应表单

.dsure-form样式的基础上叠加样式.dsure-form-full-width即可实现100%宽度表单

 
HTML代码:

<form class="dsure-form dsure-form-full-width" action="#">

    <label><input type="text"></label>
    <label><input type="text"></label>
    <label><textarea cols="73" rows="5"></textarea></label>
    <label class="dsure-br-controls">
      <span class="dsure-selectBox">
        <span class="dsure-selectBox-inner">
          <select>
             <option>我的故乡?</option>
             <option>我最喜欢的动漫是?</option>
          </select>
        </span>
      </span>
    </label>
    
    <button type="submit" class="dsure-c-btn dsure-btn-t-white dsure-bg-blue">Button元素按钮</button>
    
</form> 
  
      

(9) 图标组合表单

 
HTML代码:

<form class="dsure-form f20" action="#">
    <label class="dsure-icon-txt dsure-icon-txt-bg"><i class="dsure-icon dsure-icon-search"></i><input type="text"></label>
</form> 
 

<form class="dsure-form" action="#">
    <label class="dsure-icon-txt dsure-icon-txt-bg"><i class="dsure-icon dsure-icon-search"></i><input type="text"></label>
</form> 


<form class="dsure-form" action="#">
    <label class="dsure-icon-txt"><i class="dsure-icon dsure-icon-users2"></i><input type="text"></label>
    <label class="dsure-icon-txt"><i class="dsure-icon dsure-icon-lock"></i><input type="text"></label>
    <button type="submit" class="dsure-c-btn dsure-btn-t-white dsure-bg-blue"><i class="dsure-icon dsure-icon-forward"></i> 提交</button>    
</form> 


<form class="dsure-form f25" action="#">
    <label class="dsure-icon-txt"><i class="dsure-icon dsure-icon-users2"></i><input type="text"></label>
    <label class="dsure-icon-txt"><i class="dsure-icon dsure-icon-lock"></i><input type="text"></label>
    <button type="submit" class="dsure-c-btn dsure-btn-t-white dsure-bg-blue"><i class="dsure-icon dsure-icon-forward"></i> 提交</button>    
</form> 
  
      

(10) 无圆角效果的表单

在需要的地方叠加.dsure-radius-none样式即可

 
HTML代码:

<form class="dsure-form dsure-radius-none" action="#">

    <label><input type="text" placeholder="文本框"></label>
    <label><input type="text" placeholder="文本框"></label>
    
</form>

      
      

(11) 无阴影效果的表单

在需要的地方叠加.dsure-b-shadow-none样式即可

注意:IE9以下(且不能开启兼容模式)本身无阴影效果

 
HTML代码:

<form class="dsure-form dsure-b-shadow-none" action="#">

    <label><input type="text" placeholder="文本框"></label>
    <label><input type="text" placeholder="文本框"></label>
    
</form>

      
      

(12) 其它圆角效果的表单

在需要的地方叠加.dsure-radius-small.dsure-radius-medium.dsure-radius-big样式即可
注意:IE9以下(且不能开启兼容模式)无效

注意:IE9以下(且不能开启兼容模式)无效

 
HTML代码:

<form class="dsure-form dsure-radius-small" action="#">
    <label><input type="text" placeholder="文本框"></label>
    <label><input type="text" placeholder="文本框"></label> 
</form>

<form class="dsure-form dsure-radius-medium" action="#">
    <label><input type="text" placeholder="文本框"></label>
    <label><input type="text" placeholder="文本框"></label> 
</form>

<form class="dsure-form dsure-radius-big" action="#">
    <label><input type="text" placeholder="文本框"></label>
    <label><input type="text" placeholder="文本框"></label> 
</form>